PERSONVERNERKLÆRING

Nettsiden ("FILMTOPPLISTEN.NO") er driftet av Digital Entertainment Group International Ltd ("DEGI" "vi" eller "oss"). Vi er forpliktet til å beskytte og respektere dine persondata.

Personvernerklæringen inneholder viktig informasjon vedrørende hvordan vi innhenter, behandler og bruker persondata som du gir oss når du bruker vår nettside, www.filmtopplisten.no ("Nettsiden"). I henhold til gjeldende regelverk er DEGI ansett som “behandlingsansvarlig” for all persondata som blir innhentet gjennom bruk av Nettsiden.

Vi vil fra tid til annen kunne gjøre endringer i denne personvernerklæringen. Vær derfor vennlig å sjekke denne personvernerklæringen jevnlig for å sikre deg at du er oppdatert på de seneste endringer og tidspunktet for disse.

Personvernerklæringen er sist oppdatert i mars 2021.

Dersom du skulle ha spørsmål til personvernerklæringen eller hvordan vi benytter oss av dine persondata, vennligst kontakt oss på:

E-post: GENERAL@DEGIORG.UK
Post: Digital Entertainment Group International, 3 Soho Square, London, England, W1D 3HD

Hvordan vi innsamler dine persondata

Informasjon som innhentes ved bruk av cookies eller lignende teknologi:

Vi bruker cookies for å måle brukeraktivitet på Nettsiden, for å måle hvordan Nettsiden fungerer og for å forbedre din brukeropplevelse. Cookiesene innhenter begrenset informasjon om deg, herunder din IP adresse, enhetsidentifikatorer og søkshistorikk (slik som de URL/nettadresser du benyttet for å besøke Nettsiden). Første gang du besøker Nettsiden, vil du bli spurt om å akseptere eller avvise bruk av cookies på din datamaskin/enhet.

Cookies vi bruker gir oss blant annet informasjon om antall besøk på Nettsiden i løpet av en gitt dag, antall unike brukere på en spesifikk side, lengden på nettbesøket og hvilke titler det er søkt på og/eller delt på tredjeparters nettsider. Vi bruker ikke denne informasjonen for å identifisere deg på et personlig plan. For mer informasjon se vår Cookie Policy.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandlingen?

Vi har flere lovlige grunnlag for å behandle dine persondata:
Vi kan behandle dine persondata dersom det er nødvendig for at vi skal kunne oppfylle våre rettslige forpliktelser, for å opprettholde og beskytte våre juridiske rettigheter, eller for å forhindre og avdekke kriminalitet, slik som bedrageri eller misbruk av eller skade på vår eiendom.

Hvor lenge lagrer vi din informasjon?

Vi vil lagre din informasjon så lenge det er nødvendig for å oppfylle de formål vi har innhentet informasjonen til, som beskrevet i denne personvernerklæring, og for å oppfylle de rettslige forpliktelser vi måtte ha. I de tilfeller det ikke er noen slike krav vil vi lagre persondata som kan identifisere deg så lenge det anses passende ut fra mengden, typen og sensitiviteten av persondataen, samt den potensielle risikoen for skade ved uautorisert bruk eller offentliggjøring av dine persondata.

Vi gjennomgår regelmessig perioden vi lagrer persondata.

I noen tilfeller vil vi anonymisere dine persondata (på en slik måte at de ikke lenger kan knyttes til deg) for forskning og statistiske formål. I slike tilfeller vil vi benytte oss av informasjonen i en ubegrenset periode uten å gi deg ytterligere varsel om dette.

Dersom du ber oss om å slette dine persondata i henhold til dine rettigheter som vi har redegjort for nedenfor, vil vi kunne beholde grunnleggende informasjon på en suppression list for å lagre din henvendelse og unngå å sende deg uønsket materiale i fremtiden.

Deling av din informasjon

Vi vil kunne dele din informasjon med utvalgte tredjeparter, herunder: Tilbydere av analyse og søke motortjenester som bistår oss med å forbedre og optimalisere nettsiden vår; Tredjeparter som tilbyr oss IT tjenester, slik som selskapet som drifter vår Nettside; Dersom vi fusjonerer med en annen organisasjon eller danner en ny enhet, vil dine persondata kunne bli overført til en slik ny enhet.

Vi vil også kunne dele dine persondata med tredjeparter dersom det er nødvendig for å: overholde rettslige kjennelser eller andre rettslig bindende forpliktelser eller dersom det er lovpålagt av offentlige myndigheter; oppfylle eller håndheve våre avtaler; beskytte våre, ansattes eller andres rettigheter, eiendom og sikkerhet.

Overføring av persondata til utlandet

Fra tid til annen vil vi ha behov for å overføre dine persondata til tjenestetilbydere som holder til i land utenfor EU for de formål som er beskrevet i denne personvernerklæring. I slike tilfeller, vil behandlingen av dine data fortsatt være underlagt lovpålagte sikkerhetstiltak. Vi vil for eksempel ta i bruk standard personvernbestemmelser vedtatt av Europakommisjonen, bindende virksomhetsregler eller godkjente adferdsnormer eller sertifiseringsmekanismer. Vi vil ta alle rimelige og nødvendige forholdsregler for at dine data behandles på en sikker måte og i overensstemmelse med denne personvernerklæringen.

Dine rettigheter

Du innehar rettigheter i relasjon til de persondata vi lagrer om deg. Dette innebærer retten til å kreve innsyn i dine persondata, slettelse av persondata, begrenset behandling, eller at uriktige opplysninger blir rettet. Du har også rett til å nekte behandling av dine persondata, eller i visse tilfeller å kreve en kopi av persondataen i et maskinlesbart format.

Dersom du ønsker å gjøre gjeldende noen av disse rettighetene, vennligst ta kontakt ved bruk av kontaltdetaljene i “Kontakt oss” under. Vi vil kunne be om identifikasjonsbevis og informasjon vedrørende dine interaksjoner med oss for at vi skal kunne lokalisere dine persondata, og forsikre oss om at vi kun frigir informasjon til rette vedkommende. I de tilfeller vi gir deg (eller noen på dine veiene) tilgang til dine persondata, gjøres dette vederlagsfritt, bortsett fra i helt spesielle tilfeller.

Dersom du har spørsmål eller ønsker å klage på behandlingen av dine persondata kan du kontakte oss ved å bruke kontaktdetaljene under; hvis mulig vennligst skriv "personvern" i emnefeltet i din e-post. Du har også mulighet til å klage til det offentlige datatilsynet, Datatilsynet på https://www.datatilsynet.no/om-datatilsynet/kontakt-oss/. Dersom du ikke er fornøyd med hvordan dine persondata blir behandlet vil vi oppfordre deg til å kontakte oss først slik at vi kan forsøke å løse problemet direkte med deg.

Hvordan du kan få tilgang til og oppdatert din informasjon

Vi tilstreber å opprettholde nøyaktig, fullstendig og relevant informasjon i forhold til de formål vi har redegjort for over. Dersom persondata vi innehar om deg er unøyaktig eller utdatert, vennligst gi oss beskjed og be oss om å rette dette.

Kontakt oss

Dersom du har spørsmål til personvernerklæringen eller hvordan vi behandler persondata, ønsker å benytte deg av dine rettigheter eller ønsker å inngi en klage, vennligst kontakt:

E-post: GENERAL@DEGIORG.UK
Post: Digital Entertainment Group International, 3 Soho Square, London, England, W1D 3HD